De emotionele intelligentie van kinderen en Montessori-onderwijs

intelligence emotionnelle bonheur enfant

Er is geen intelligentie zonder emotionele intelligentie.

Philippe Grimbert

Naast het goede verloop van de schoolloopbaan van een kind, is het ook belangrijk te zorgen voor zijn emotioneel welzijn. Door hen te helpen het beste te maken van de situaties die zij kunnen tegenkomen, stellen wij hen in staat in harmonie met zichzelf te zijn. Dit is een staat van bewustzijn die hem/haar zal helpen op te groeien om in harmonie met anderen te leven. Dus hoe kunnen we emotionele intelligentie bij kinderen aanmoedigen? Details in dit artikel.

In het gewone denken wordt gezegd dat emotie een slechte raadgever is. Maar als het eenmaal in aanmerking wordt genomen en gedefinieerd, kan het ons helpen onszelf en anderen te begrijpen. In plaats van onze waarneming van de werkelijkheid te vervormen, kan het ons helpen “beter te reageren” en is het dus onmisbaar in onze relatie met onszelf en met anderen.

Emotionele intelligentie is het vermogen om onderscheid te maken tussen verschillende dingen, om viscerale en defensieve reacties te vermijden die schadelijk zijn voor menselijke relaties. Door Philippe Grimbert :

« Hoewel iedereen emoties voelt, heeft niet iedereen emotionele intelligentie ontwikkeld. Het is een aangeleerde vaardigheid. Vandaar de fundamentele rol van de ouders ».

Het belang van het psychologisch welzijn van het kind

Binnen het scala van onderwerpen of omgevingen die in de Montessori-pedagogie aan de orde komen, is er een gebied, weliswaar minder zichtbaar, maar niet verwaarloosbaar, gewijd aan het leren van sociaal-emotionele vaardigheden. Maria Montessori stelde inderdaad dat het psychologisch welzijn van het kind het leren kon bevorderen. Dit is een beginsel dat zij bepleitte in haar “Onderwijs voor Vrede”, dat gericht was op de vorming van toekomstige goede burgers.

Wat is het voordeel van emotionele steun voor het kind?

Er zijn veel voordelen verbonden aan emotionele steun in de vroege kinderjaren. Het gevoel begrepen en gesteund te worden helpt het gevoel van innerlijke veiligheid van het kind te versterken. Als de ouder de beschermer is, is deze rol niet langer exclusief, omdat het kind weet hoe het zijn emoties kan ontvangen en benoemen, voor zover het ze kan voelen en begrijpen.
Zodra het kind deze vorm van intelligentie heeft bereikt, kan het zeggen dat het zijn eigen keuzes maakt. Veel onderzoekers zijn van mening dat “emoties die door het kind worden verwelkomd en begeleid, neurale netwerken in zijn hersenen creëren die hem in staat zullen stellen, wanneer hij volwassen is, er goed mee te leven, zonder overweldigd te worden”.

De plaats van emoties in een Montessori omgeving

Tijdens haar werk legde Maria Montessori grote nadruk op de emoties. De Italiaanse arts benadrukte de belangrijkste gevoelens die het dagelijks leven van een kind bepalen. Volgens haar evolueert dit laatste tussen frustratie, pure vreugde, ontzetting en enthousiasme. In alle omstandigheden maakt de Montessori-methode er een erezaak van om het kind te begrijpen. Daarin staat dat om “het kind te kalmeren” en zijn persoonlijkheid te helpen ontwikkelen, het absoluut noodzakelijk is zijn of haar essentiële behoeften te identificeren.
Daarom moet de toepassing van de Montessori-beginselen gepaard gaan met een zorgzame opvoeding en een “positieve” discipline. In een Montessori-structuur worden emoties dus niet onderdrukt, maar verwelkomd en benoemd, zodat de kinderen ze kunnen herkennen en ze met succes kunnen hanteren.
Volgens psychoanalytici is een gevoel van identiteit gebaseerd op een volledig bewustzijn van zichzelf en van zijn emoties. Een kind dat het recht wordt ontzegd om woede of angst te uiten, of dat geen bevestiging van zijn gevoelens krijgt, kan een onderdrukt bewustzijn van zijn gevoelens ontwikkelen. Een vorm van “toegestane emotie” neemt de overhand ten koste van de emotionele waarheid.
In het concept van positief ouderschap, is het proces anders. Er moet worden geluisterd naar de emoties van het kind, ze moeten worden verwelkomd en gevalideerd om zijn of haar opbouw als persoon en individu in zijn of haar eigen recht te bevorderen. Maar om hun energie te kanaliseren en een overloop te vermijden, hebben ze de steun van een volwassene nodig. Op die manier kan het jonge kind zijn behoeften op een sociaal aanvaardbare manier kenbaar maken, zonder zichzelf in gevaar te brengen.
intelligence emotionnelle parentalite positive

Montessori onderwijs bevordert emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie kan niet worden ontwikkeld als het kind voortdurend aan beperkingen wordt onderworpen. Een lakse opvoeding is echter ook niet geschikt, want geen verbod betekent niet dat alles is toegestaan. Anderzijds, om het kind het gevoel te geven dat het zelf beslist, moet de volwassene vragen stellen, informeren naar de keuzes van het kind en de hulpbronnen van het kind aanmoedigen in plaats van hem of haar te beperken.
Kinderen leren door imitatie. Daarom moeten wij hen niet verdrinken in een stortvloed van adviezen en instructies, maar hen laten delen en ervaren wat wij hen willen leren. Een ouder die zijn of haar gevoelens verwoordt: “Ik ben moe, ik ben verdrietig”, zal het kind uitnodigen hetzelfde te doen. Door deze aanpak stelt de volwassene het kind in staat de emotionele woordenschat te begrijpen en te verwerven.

Sociaal-emotionele vaardigheden verworven

In een Montessorischool kiezen kinderen hun eigen activiteiten en zijn daarom in een goede positie om te experimenteren met situaties, gedragingen en sociale interacties die hun sociaal-emotionele vaardigheden kunnen bevorderen.

De verwerving van hoffelijkheid

Montessori onderwijs omvat lessen in gratie en hoffelijkheid. Dit onderricht in sociaal gedrag wordt op gelijke voet geplaatst met lessen in wiskunde, taal en kunst. Dit is een doel waarnaar de opvoeders in de Montessori-klassen streven, en het cumuleert een reeks lessen in levensvaardigheden.
De begeleidende volwassene moet in staat zijn de onderwezen beginselen weer te geven. Het doel van deze lessen is kinderen de instrumenten aan te reiken om respectvolle en actieve burgers in hun samenleving te worden. Daartoe moeten zij eerst leren zich in kleine groepen te gedragen.
De beleefdheids- en genadelessen houden meestal in dat men rond een mat loopt, het werk van een ander kind stil en met respect observeert, en een vreedzame, conflictvrije studie-omgeving handhaaft. Daarna leren ze hoe ze een bezoeker moeten begroeten en verwelkomen, een tussendoortje delen, opruimen na een ‘vergissing’ aan de studeerkamer, schoonhouden tijdens het eten, een conflict oplossen en een dankwoord uitspreken.

Het begrip vredesonderwijs

Tijdens haar leven werd Maria Montessori diep getroffen door de gebeurtenissen die de wereldvrede verstoorden. Zo heeft zij haar werk geconcipieerd in een verlangen om de menselijke relaties te pacificeren door zich te concentreren op de kwaliteit van de opleiding van de burgers die de toekomstige samenlevingen zouden vormen.
In het verlengde van haar leer van genade en hoffelijkheid werd vredesopvoeding ontwikkeld door Maria Montessori tijdens haar ballingschap in India. Het wordt geïmplementeerd door de toepassing van specifieke activiteiten waarbij concrete instrumenten voor conflictoplossing worden gebruikt.
Tijdens ruzies schrijft het Montessoriprotocol voor dat elke partij de tijd moet krijgen om te spreken, dat luisteren moet worden aangemoedigd, dat men moet leren om berispingen kalm uit te spreken en dat verkeerde interpretaties moeten worden vermeden. Werk later aan een compromis. In oudere klassen wordt de beste manier om op een conflictsituatie te reageren gedramatiseerd en leidt dit tot een collectieve reflectie.

De waarden overgedragen door Montessori onderwijs

Met het doel een duurzame vrede voor de mensheid tot stand te brengen, wil de Montessori-methode verschillende waarden bij kinderen helpen inspireren. Daartoe behoren de beginselen van verdraagzaamheid, openheid voor de wereld, empathie, eerlijkheid, gevoeligheid voor tegenslagen, en respect voor jezelf en anderen.
Om deze gedragingen expliciet te maken, worden opvoeders aangemoedigd om verhalen te gebruiken die voorbeeldige en inspirerende attitudes belichten. Voor kinderen vanaf 6 jaar bedacht Maria Montessori in haar “Kosmische opvoeding” zelfs hoe zij het kind kon helpen de elementen van het heelal en hun samenhang te zien.
Het kind leert te bepalen welke volwassene het wenst te worden en welke plaats het in dit universum kan innemen. Zij zei terecht: “Het voorkomen van conflicten is het werk van de politiek. Vrede stichten is het werk van het onderwijs.

montessori materialen collectie

Het ontwaken van de zintuigen

Ontdek de Montessori-materialen die het meest door ouders worden gebruikt om de zintuigen en nieuwsgierigheid van het kind te wekken.

Hoe reageer je op een boos kind?

In de Montessori principes staat goed omschreven hoe om te gaan met een boos kind. Volgens Maria Montessori is het niet echt woede, maar een crisis als gevolg van stress, die zich meestal voordoet aan het eind van de dag. Het kind schreeuwt vaak, stampt met zijn voeten of gooit zelfs met voorwerpen om zijn ongenoegen te tonen.
Na een flinke snik, stemt het kind dan toe om terug te keren in onze armen. Zelfs als de ouder ingrijpt, zal dit de “elektrische storm” die in de hersenen van het kind woedt, niet stoppen. Het kind blijft gewoon verstijfd in deze stressvolle situatie en zal de evacuatie uitstellen tot later.
Dit betekent echter niet dat het kind zich zonder ingrijpen mag uitleven. Omdat het emotionele brein het heeft overgenomen van het frontale brein, zullen commando’s als “ga naar je kamer” niet werken. De Italiaanse pedagoog raadt aan het kind te leren zichzelf te kalmeren, niet hem te kalmeren.
Om dit te doen, is het eerste wat je moet doen de emotie verwelkomen door een manifestatie van stress te herkennen. Zeggen “je hebt een zware dag gehad”, bijvoorbeeld, zal het kind bijna onmiddellijk kalmeren. Help hen dan om woorden te geven aan hun emoties en luister naar wat het kind te zeggen heeft. Op die manier kunnen zij de betekenis begrijpen van wat zij voelen en proberen het op een andere manier uit te drukken.
intelligence emotionnelle colere enfant

Hoe kunnen we het kind helpen en een positieve opvoeding geven?

In werkelijkheid heeft het kind niet de juiste woordenschat om uit te leggen wat het doormaakt. Dit is de reden voor de fysieke uitingen van hun frustratie. Het is dus aan de ouder om het verband te leggen en er iets van te zeggen, bijvoorbeeld: “Ik zie dat je verdrietig bent”. Een naam geven aan de emotie zal helpen om het in de taal van het kind te introduceren.
Als het kind begrijpt wat er gebeurt, wordt het rustiger. Op deze manier is het mogelijk om emotionele grammatica te leren. Probeer in de praktijk de ervaringen eenvoudig en nauwkeurig uit te leggen, uitgaande van de leeftijd en de emotionele rijpheid van uw kind.
Leg in het bijzonder uit dat woede een volkomen normale emotie is die opkomt bij onrechtvaardigheid of agressie. Aantonen dat de leegte die door verveling wordt veroorzaakt geen slechte zaak is en dat het integendeel leert om zich bezig te houden door de verbeelding te ontwikkelen. Verdedig dat teleurstelling een natuurlijke reactie is op het niet krijgen wat je wilt, en dat dit het bewijs is dat zij wensen en verwachtingen hebben.
Met een ongeduldig kind, argumenteer dat de verwachting van tevredenheid ook een bron van plezier is. Leg uw kind uit dat schaamte een manier is om manieren te leren en om zich niet te misdragen, zodat het niet door anderen wordt afgewezen. Droefheid, daarentegen, is bedoeld om het hart te kalmeren in pijnlijke situaties.
Berisp jaloezie niet, maar laat het kind begrijpen dat het laat zien dat hij of zij geliefd moet worden, net als ieder ander, en dat dit gevoel hem of haar ertoe aanzet uit te blinken om dit te bereiken. Op dezelfde manier, leg angst uit als een reactie van de geest en het lichaam op gevaar. Het is een emotie die hem zal beschermen en hem de kracht kan geven om de moeilijkheden het hoofd te bieden.

Hoe zit het met jou? Wat vind je van positief ouderschap en emotionele intelligentie? Vertel het ons in de commentaren.

Nous utilisons les cookies pour améliorer votre expérience de navigation sur notre site web. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre utilisation de ces cookies.